Regulamin
Hotelu Royal

Dyrekcja hotelu wysoko cenić będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu wszystkich gości.

§ 1. Przedmiot regulaminu

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej – w przypadku zawarcia umowy w hotelu, a w przypadku zawarcia umowy na odległość – przez dokonanie rezerwacji i zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt, w zależności od indywidualnego porozumienia stron w zakresie płatności.

2. Regulamin obowiązuje wszystkich gości przebywających na terenie Hotelu Royal.

3. Regulamin dostępny jest do wglądu w recepcji, w każdym pokoju hotelowym oraz na stronie hotelu.

4. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Janusza Skotarczaka, ul. Św. Marcin 71, 61-808 Poznań, dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu w hotelu, jak i korzystania przez niego z pozostałych usług świadczonych przez hotel. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania. Dane nie będą przekazywane innym odbiorcom. Podanie ich jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.

§ 2. Doba hotelowa

1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.

2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 1400 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 1200 dnia następnego.

3. Jeśli gość nie określił czasu pobytu rezerwując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

4. Jeśli gość nie opuści pokoju do godziny 1200 w dniu wyjazdu i nie zgłosi chęci przedłużenia pobytu, hotel naliczy opłatę za kolejną dobę.

5. Chęć przedłużenia pobytu poza okres wskazany podczas rezerwacji, gość powinien zgłosić w recepcji do godz. 1000 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.

6. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

7. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu gościa w przypadku niedokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

8. Gość za dodatkową opłatą, w przypadku spełnienia odpowiednio warunków z § 2 ust. 5 i 6, może przedłużyć dobę hotelową. Opłata za przedłużenie doby do godz. 1600 wynosi 100 zł; do godz. 2000 – 150 zł; po godz. 2000 podlega pełnej opłacie za dobę hotelową.
(W czasie targów opłaty ustalane są indywidualnie).

§ 3. Rezerwacja i meldunek

1. Podstawą zameldowania gościa jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.

2. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

3. Osoby niezameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 700 do godz. 2200.

4. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym bądź gości, lub szkodę na osobie gości, pracowników hotelu lub innych osób przebywających na terenie obiektu.

5. Hotel zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt – na zabezpieczenie roszczeń hotelu.

6. W przypadku umów zawieranych na odległość, gościowi będącemu konsumentem, na podstawie ustawy z dnia 24.06.2014 roku o prawach konsumenta, nie przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od umowy.

7. Gość może odwołać rezerwację pokoju na zasadach określonych w § 3 ust. 8 i 9.

8. W przypadku nieodwołania rezerwacji pokoju w terminie do godz. 1800 w dniu przyjazdu lub w przypadku niedotarcia gościa w zaplanowanym terminie, hotel obciąży gościa opłatą za pierwszą dobę hotelową, z zastrzeżeniem, że jeśli pobyt miał mieć miejsce w terminach targowych, hotel będzie miał prawo obciążyć gościa za całość zaplanowanego pobytu.

9. W przypadku rezygnacji gościa z pobytu w trakcie trwania doby, hotel nie zwraca opłaty za daną dobę hotelowa.

§ 4. Usługi

1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.

2. Hotel ma obowiązek zapewnić:
a warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku;
b bezpieczny pobyt, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o gościu;
c profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w hotelu;
d sprzątanie pokoju (podczas długich pobytów przekraczających 7 dni wymiana pościeli i ręczników odbywa się co 4 dni lub na życzenie gościa) i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas jego nieobecności, a w obecności gościa tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie;
e sprawną pod względem technicznym obsługę; w przypadku wystąpienia usterek, które nie bedą mogły zostać usunięte, hotel dołoży starań, aby – w miarę posiadanych możliwości – zamienić pokój lub w inny sposób załagodzić niedogodności.

3. Na życzenie gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
a udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą;
b budzenie o wyznaczonej godzinie;
c przechowywanie pieniędzy oraz przedmiotów wartościowych w czasie pobytu gościa w hotelu;
d przechowanie bagażu – z zastrzeżeniem odmowy przyjęcia bagażu w terminach innych niż daty pobytu gościa w hotelu oraz jeśli jest sprzeczny z § 6 ust. 2 i 4;
e zamawianie taxi;
f dokonywanie rezerwacji w innych hotelach.

§ 5. Odpowiedzialność gości

1. Zachowanie gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych osób.

2. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 2200 do godz. 700 dnia następnego.

3. Obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania własnego alkoholu w lobby barze, sali przybarowej oraz ogródku hotelowym.

4. W hotelu i pokojach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, poza wyznaczonymi do tego miejscami.
(W razie naruszenia zakazu, hotel obciąży gościa kwotą 500 zł za odświeżenie pokoju).

5. Opuszczając pokój, gość, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor i radio, zgasić światło, zamknąć krany, sprawdzić zamknięcie drzwi i pozostawić klucz w recepcji. Recepcja wydaje klucz na podstawie karty pobytu.
(W przypadku zgubienia klucza przez gościa, zostanie on obciążony opłatą w wysokości 50 zł).

6. Gościom nie wolno dokonywać w pokojach jakichkolwiek zmian – poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia nie naruszającym ich i bezpieczeństwa korzystania.

7. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju. Nie można także przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.

8. Zakazuje się prowadzenia na terenie hotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej, jak również działalności hazardowej.

9. Hotel nie akceptuje zwierząt.

10. Na terenie hotelu dzieci powinny znajdować się pod stałym nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych.

11. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy, jego podopiecznych lub odwiedzających go osób. Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.

12. Hotelowi, dla zabezpieczenia należności, przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez gościa do hotelu. W razie opóźniania się z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowania należności za świadczone usługi, hotel może zaspokoić swoje roszczenia z rzeczy objętych zastawem.

13. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza postanowienia regulaminu. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia hotelu.

§ 6. Odpowiedzialność hotelu

1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.

2. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

3. Hotel zobowiązany jest przyjąć do depozytu od gościa, o ile wyrazi on taką chęć, pieniądze, papiery wartościowe i cenne przedmioty, w szczególności mające wartość naukową lub artystyczną.

4. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz wielkogabarytowych, przekraczających możliwości przechowania w depozycie.

5. Gość oddający przedmioty, określone w § 6 ust. 2 i § 4 ust. 3d, do depozytu, powinien wskazać recepcji, jakie przedmioty oddaje i jaka jest ich orientacyjna wartość. Oddanie bagażu zawierającego rzeczy wymienione w § 6 ust. 2 bez powiadomienia hotelu o jego zawartości, a tym samym bez stworzenia możliwości, co jest przedmiotem depozytu, nie uzasadnia pełnej odpowiedzialności hotelu za ewentualna szkodę – jego odpowiedzialność jest ograniczona zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

6. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa i przedmiotów w nim pozostawionych, chyba że strony zawrą dodatkową odpłatną umowę przechowania ww. rzeczy na parkingu znajdującym się przed wejściem do hotelu lub innym wskazanym przez hotel.

7. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości świadczonych usług przez hotel, gość ma prawo do składania reklamacji. Reklamacja powinna zostać złożona w recepcji niezwłocznie po zauważeniu uchybień.

8. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym, zostaną odesłane na wskazany przez gościa adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.

Strona korzysta z plików cookies. Przeglądając ją, zgadzasz się na ich użycie.